گفت مشق نام لیلی میکنم خاطر خود را تسلی میکنم
 نشان عهد ووفا نیست در تبسم گل ------------ بنال بلبل بیدل که جای فریاد است

  

|+| نوشته شده توسط بهروز در شنبه هفدهم بهمن ۱۳۸۸  |
 
 
بالا